Skip to main content

Üldtingimused

 1. MTÜ PILATES.EE (edaspidi Stuudio) osutab Liikmetele grupi- ja personaaltreeninguid. Oma tegevuses lähtub Stuudio oma ruumi võimalustest.
 2. Stuudio määrab iseseisvalt treeningute hinnakirja ja graafiku ning omab õigust neid muuta ilma eelneva teatamiseta.  
 3. Stuudio võib oma äranägemise järgi sõlmida Liikmetega lepinguid, mis näevad ette nii üksikute treeningute kui ka treeningupakettide (Paketid) korraldamist. Treeningupakette võib vormistada kindlale treeningute arvule ja/või kindlale kehtivusajale. Liikmel on keelatud oma treeningkordi loovutada kolmandatele isikutele.
 4. Lepingulistele Liikmetele omistatakse Stuudio äranägemise järgi kood ja parool, mida kasutatakse Liige identifitseerimiseks infovahetusel Stuudioga interneti või telefoni teel. Liige kohustub oma parooli mitte avalikustama ja vastutab ise, kui kolmandad isikud seda kasutavad.
 5. Stuudio jätab endale õiguse salvestada Liikmetega peetavad telefonikõned eesmärgiga parandada teenindamise kvaliteeti ja klientide identifitseerimise protsessi fikseerimiseks broneerimisel.
 6. Liikmel on õigus kasutada Stuudio ja Klubis pakutavaid teenuseid vastavalt oma treeningpaketile või piletile lepingus, üldtingimustes ja sisekorraeeskirjas sätestatud tingimustel. Liige järgib Stuudio kasutamisel Stuudio personali juhiseid.
 7. Stuudios pakutavate teenuste valimisel ja kasutamisel jälgib Liige ise oma tervislikku seisundit, pidades vajadusel nõu arstiga.
 8. Stuudio personal nõustab ja juhendab Liikme pakutavate teenuste, sh seadmete kasutamisega, seonduvates küsimustes ning hoiab treeningseadmed töökorras. Liige kasutab seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele ja Stuudio personalilt saadud instruktsioonidele.
 9. Stuudios võivad viibida isikud alates 16. eluaastast. Alla 16-aastased isikud kasutavad Stuudiot vaid koos täisealise isikuga, kes kannab täisvastutust alla 16-aastase isiku eest.
 10. Treeningu toimumise ajal ei garanteerita teiste Liikmete sissepääsu Stuudiosse.
 11. Treeningutes osalemise tagamiseks tuleb Liikmel eelnevalt registreeruda Stuudio koduleheküljel või telefoni teel. Ilma Liikmepoolse eelneva registreerumiseta ei taga Stuudio soovitud treeningus osalemise võimalust. 
 12. Stuudio ei taga registreerimist telefoni, emaili jt sidekanalite kasutusel väljä arvatud Stuudio lehekülg.
 13. Lepingut mitteomaval Liikmel on võimalik treeningutes osaleda vaid vabade kohtade olemasolul.
 14. Liikmetel on võimalik kasutada Stuudios viibimise ajal lukustatavat hoiukappi. Stuudio ei vastuta kapis hoitavate esemete  eest. Kappi avava võtme kaotamisel hüvitab Liige hinnakirja alusel võtme asendamise kulu.
 15. Liige käitub Stuudios headele kommetele vastavalt ning suhtub Stuudios asuvasse varasse heaperemehelikult. Klubi varale materiaalse kahju tekitamise eest kannab vastutust kahju tekitaja.
 16. Stuudio personalil on õigus mistahes eelnevat kohustust või reeglit eirav Liige Stuudiost kõrvaldada ning tühistada Liikmega seotud lepingud raha tagastamata jättes.
 17. Stuudiol on õigus teha Liikme võimalikult vähe häirival viisil Stuudio ja seadmete mistahes koristus-, puhastus-, hooldus- ja remonttöid, et tagada Stuudio puhtus ja korrasolek.
 18. Stuudio edastab teateid oma koduleheküljel ning oma ruumides. Stuudio ei taga Klientide otsest teiste infokanalite teel.
 19. Stuudio jätab endale võimalust kasutada Klientide emaile uudiskirjade saatmise eesmärgil.
 20. Stuudion jätab endale õiguse teostada videosalvestust ja teha pilte eesmärgiga kontrollida stuudio eeskirja jälgimist ja samuti kasutamaks saadud materjale internetis, reklaami eesmärkidel.